Grupy Integracyjne

PO PROSTU RAZEM

GRUPY INTEGRACYJNE

W naszym przedszkolu są grupy integracyjne. Zostały one zorganizowane jako odpowiedź na potrzeby rodziców dzieci niepełnosprawnych z naszej okolicy. Dzieci zdrowe i niepełnosprawne są u nas PO PROSTU RAZEM. Integracja polega zatem na włączaniu dzieci ze specyficznymi trudnościami w naturalny rytm środowiska przedszkolnego.

Zatrudniamy specjalistów i terapeutów, którzy w zespołach terapeutycznych opracowują kompleksową terapię oraz IPET- Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla każdego dziecka.

W zespołach ds. integracji pracują: psycholog, logopeda, pedagodzy oraz terapeuci Integracji Sensorycznej i rehabilitanci.

Jesteśmy przygotowani, by wspierać rozwój najmłodszych z wszelkimi dysfunkcjami rozwojowymi. Stworzyliśmy miejsce, w którym każde dziecko odnajdzie szacunek i zrozumienie.

Integracja nie jest jednostronnym procesem, w którym dzieci niepełnosprawne zostają włączone do grupy dzieci zdrowych lecz jest to proces obustronny. Każdy od każdego czegoś się uczy. Każdy musi znaleźć swoje miejsce w grupie i poradzić sobie z trudnościami. Integrację realizujemy jako formę współistnienia – wspólnej zabawy, nauki, wychowania i pomocy.
NIEZBĘDNE INFORMACJE
Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są do Przedszkola na podstawie przedłożonych dokumentów:

1. Orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o wskazaniu do edukacji w przedszkolu integracyjnym.
2. Opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o Wczesnym Wspomaganiu,
3. Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola.

Do oddziału integracyjnego kwalifikowane są dzieci o następujących rodzajach niepełnosprawności:

* z zespołem Downa lub innymi chorobami genetycznymi,
* z mózgowym porażeniem dziecięcym,
* z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym,
* z zaburzeniami narządów ruchu,
* z opóźnionym lub nieharmonijnym rozwojem,
* z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania, w tym autystyczne,
* z zespołem Aspergera,
*z chorobami przewlekłymi ( cukrzyca, wady serca, padaczka, choroby nowotworowe…)
* dzieci niedowidzące i niedosłyszące.

Przy naborze dzieci niepełnosprawnych do oddziału integracyjnego kierujemy się ich wiekiem rozwojowym a nie metrykalnym. Uwzględnia się przy tym odpowiednią ich liczbę, jak i specyfikę oraz głębokość zaburzeń.

Głębokość zaburzeń jest istotnym czynnikiem decydującym ostatecznie o przyjęciu dziecka do grupy, ponieważ nie tyle rodzaj niepełnosprawności, co głębokość zaburzeń decyduje o efektywności funkcjonowania wychowania integracyjnego.

Decyzja o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola odbywa się etapowo:

* analiza dokumentacji dziecka – wymagana jest dokumentacja medyczna dotycząca rodzaju niepełnosprawności, orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o wczesnym wspomaganiu,dokumentacja medyczna stwierdzająca chorobę przewlekłą,

* rozmowa z rodzicami i z dzieckiem,
* obserwacja dziecka w różnych sytuacjach.
* Czas pobytu dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu uzależnia się od jego możliwości psycho- fizycznych i ustala się indywidualnie.