Ochrona danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r. ze zm.),  dalej RODO informuję, że:

 

Administratorem jest Niepubliczne Przedszkole “U Żwirka” z oddziałami integracyjnymi lub Niepubliczny Żłobek „U Żwirka” (w zależności od wyboru przez Państwo placówki) Baszkówka, ul. Sadowa 14b, reprezentowane przez prowadzącego placówkę.

Kontakt:  
telefon: 227578083
e-mail: info@przedszkoleuzwirka.pl

Administrator wyznaczył w trybie art. 37 RODO oraz art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781) Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Ewę Felińską  tel. 604270401

Administrator każdorazowo, podczas pozyskiwania danych osobowych, dopełnia szczegółowego informowania osoby, której dane dotyczą
w zgodności z przepisami RODO, dostosowując informacje do celu w jakim dane są pozyskiwane, w tym o podstawie prawnej, odbiorcach danych, okresie ich przechowywania, o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody
o konsekwencjach wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie art. 77 RODO (…każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, (…) jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie) – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDARZEŃ PUBLICZNIE OTWARTYCH

 

Dyrektor Placówki informuje, że w czasie organizowanych uroczystości,  wystaw, koncertów i innych publicznie otwartych wydarzeń (wobec widzów, gości, słuchaczy) mają zastosowanie przepisy art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych („2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: 1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku
z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych; 2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza)

 

Wydarzenia publicznie otwarte w Placówce mogą być rejestrowane i rozpowszechniane na stronie internetowej  oraz w mediach społecznościowych organizatora.

Osoby uczestniczące w wydarzeniu akceptują  powyższe warunki.

 

Uwaga:

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć, nagrań wykonanych indywidualnie przez uczestników wydarzenia, uroczystości otwartych odbywa się wyłącznie na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z nieuprawnionego rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody i zezwolenia.

INFORMACJA ADMINISTRATORA, DLA OSÓB FIZYCZNYCH, Z KTÓRYMI ADMINISTRATOR ZAWIERA UMOWY CYWILNOPRAWNE (nie dotyczy umów o pracę)

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r. ze zm., dalej RODO, informuje, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole “U Żwirka” z oddziałami integracyjnymi lub Niepubliczny Żłobek „U Żwirka”
  (w zależności, z którą placówką podpisują Państwo umowę), Baszkówka, ul. Sadowa 14b, reprezentowane przez prowadzącego przedszkole.

  Kontakt: 
  telefon: 227578083
  e-mail: info@przedszkoleuzwirka.pl
 1. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne
  w celu zawarcia i realizacji umowy.
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy) oraz art. 6 ust. lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze np. rozliczenia podatkowe i inne wynikające z przepisów prawa)
 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO wyłącznie w granicach przepisów prawa np. z którymi administrator podpisał umowy przetwarzania danych w imieniu administratora.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub /w związku
  z prowadzonym postępowaniem.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym prawa o archiwizacji.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (jeśli nie jest ograniczone spełnieniem przepisu prawa).
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie art. 77 RODO (…każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, (…) jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie) – Urząd Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl
 9. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Ewa Felińska 604270401